Privacybeleid

Guis & Partners, gevestigd aan Brouwerstraat 2, 3364 BE Sliedrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Bezoekadres: Brouwerstraat 2, 3364 BE Sliedrecht
Postadres: Postbus 158, 3360 AD Sliedrecht
Telefoon: 0184 675 666
E-mail: info@guis.nl
Website: guis.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Guis & Partners verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Burgelijke staat
 • IBAN
 • Rijbewijsgegevens
 • Beroepsgegevens
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over de activiteiten van bezoekers van onze website
 • Gegevens over surfgedrag van onze websitebezoeker
 • Lijst met contactgegevens van een gebruiker van de app
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch doorgeeft

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Guis & Partners gebruikt tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • Uiterlijke kenmerken
 • Gezondheid
 • Strafrechtelijke verleden
 • Kredietwaardigheidscheck - Bij Guis & Partners is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die je afsluit. Om dit mogelijk te maken en jouw en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we jouw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder jouw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.
 • Gegevens van personen jongeren dan 16 jaar - Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoek ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd ben dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@guis.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoongegevens verwerken
Guis & Partners verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het aangaan en/of uitvoeren van verzekeringen, hypotheken, bankproducten of andere financiële diensten en/of voor het geven van advies over onze producten;
 • Om bij de dienstverlening beter te kunnen inspelen op jouw persoonlijke situatie en voor marketingactiviteiten, waaronder uitbreiding van de klantrelatie;
 • Voor analyses van persoonsgegevens om het producten- en dienstenaanbod te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van onze (potentiële) klanten;
 • Om informatie te verstrekken aan en te ontvangen van andere partijen als dat noodzakelijk is in verband met de uitvoering van jouw product;
 • Op basis van jouw nadrukkelijke toestemming voor specifieke doeleinden;
 • Op basis van bepaalde regel- en wetgevingen moeten wij gegevens verzamelen, zoals het vaststellen van jouw identiteit, het nakomen van onze wettelijke zorgplicht en het voorkomen van fraude. 

Geautomatiseerde besluitvorming
Guis & Partners neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaar hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Guis & Partners) tussen zit.
Guis & Partners gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Direct afsluiten van een scooterverzekering via Klik & Sluit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Guis & Partners bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Onze bewaartermijn(en) voor polisdossiers zijn:

 • 7 jaar na het beëndigen voor een rechtsbijstand- en motorrijtuigenverzekering
 • 10 jaar na het beëndigen voor een brandverzekering
 • 30 jaar na het beëndigen voor een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven op basis van loss occurence
 • Voor alle overige verzekeringen 10 jaar na het beëndigen van de verzekering

Onze bewaartermijn voor schadedossiers zijn:

 • 10 jaar na het beëindigen van een letselschadedossier
 • Voor alle overige schadedossiers 5 jaar na het beëindigen van het schadedossier

Onze bewaartermijn voor adviesdossiers zijn:

 • 10 jaar na het beëindigen van de hypothecaire lening bij hypotheekadviezen
 • Voor alle overige adviezen 10 jaar na het beëindigen van een adviesdossier

Delen van persoonsgegevens van derden
Guis & Partners deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Je kunt hierbij denken aan de volgende personen, bedrijven en instellingen:

 • Banken en verzekeraars waarvoor wij als bemiddelaar optreden
 • Notarissen, makelaars, taxateurs, bouwkundigen en andere bij een financieel of hypotheekadvies betrokken partijen
 • Verzekeraars waarvoor wij als tussenpersoon optreden of waarmee wij corresponderen over uw schade
 • Schadeherstelbedrijven
 • Overheid en toezichthouders (AFM en DNB), indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun wettelijke taken en geen inbreuk maakt op jouw privacy
 • Onze accountant en auditorganisaties voor het uitvoeren van (wettelijke en vrijwillige) controles en indien dit geen inbreuk doet op jouw privacy

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiling en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Guis & Partners blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookiebeleid
Guis & Partners gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Guis & Partners gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoongegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Guis & Partners. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@guis.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Guis & Partners wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heb om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap 

Gegevens registreren Stichting CIS
Jouw gegevens kunnen verwerkt worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. In verband met een verantwoord acceptatie- en schadebeleid kan de verzekeraar jouw schade- en verzekeringsgegevens raadplegen en vastleggen bij de Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen). Dit doen we om risico's te beheersen en verzekeringscriminaliteit/fraude tegen te gaan.  Namelijk bij ernstige calamiteiten, incidenten (zoals verzekeringsfraude) of opsporingsactiviteiten door politie en justitie. Zo kan bijvoorbeeld bij een calamiteit sneller achterhaald worden waar een persoon of bedrijf verzekerd is. Meer informatie en het privacyreglement vind je op: www.stichtingcis.nl. Op deze website zijn ook de procedures betreffende inzage en correctie van jouw gegevens nader toegelicht.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Guis & Partners neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heb dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op of per e-mail via info@guis.nl

Wijzigingen in het Privacybeleid
Guis & Partners behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Guis & Partners adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 21-10-2022.

Phone icon

bel ons op
?????

email icon

Stuur een mail naar
?????

hous icon

Bezoek ons op
?????

bedrijfs logo wit

Guis & Partners is een erkend tussenpersoon in verzekeringen en financiële dienstverlening. Vanuit ons kantoor in Sliedrecht ontzorgen wij al ruim 80 jaar de particuliere en zakelijke markt. Dit doen wij op een persoonlijke, heldere en eerlijke wijze.

Contact
Openingstijden

Ma t/m Vr
08.30 - 17.00

Weekenden en avonduren op afspraak

© Dutch media lab